ANUNŢ DE PARTICIPARE - Program anual Culte religioase pentru anul 2024

cj cluj

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: dorina.maier@cjcluj.ro.

Județul Cluj invită unitățile de cult care organizează programe şi proiecte în domeniul cultelor religioase să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul culte religioase.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în domeniul cultelor religioase pentru anul 2024 este cea reglementată de:

  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
  • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 219/20.12.2023 privind aprobarea regulamentelor de finanțare nerambursabilă, de la bugetul județului Cluj, în domeniul acțiunilor culturale, tineretului și socio-educaționale, sportiv și cel al cultelor religioase.

2. Solicitanții pot fi: unitățile de cult din raza administrativ teritorială a județului Cluj aparținând cultelor religioase recunoscute din România

3. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: 3.050.000 lei din bugetul propriu al Județului Cluj.

4. Durata programului: 01.05.2024 – 20.12.2024.

5. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 15.03.2024, ora 12.

Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

6. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte: propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online: https://public.cluj.archi sau se va depune fizic pe suport de hârtie la registratura Județului Cluj, Calea  Dorobanților, nr. 106, Municipiul Cluj-Napoca.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 18.03.2024 – 05.04.2024.

8.Informații și clarificări cu privire la documentația de finanțare se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Cluj: www.cjcluj.ro. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2024. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1; anexa nr. 2 – declarația pe proprie răspundere a reprezentantului unității de cult; anexa nr. 3 - declarație privind contribuția proprie. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la unitățile de cult. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte.

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

Category

victoria

1