ANUNŢ DE PARTICIPARE - Programul anual Tineret și socio-educaționale pentru anul 2024

cj cluj

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de email ale persoanei de contact: Județul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640070 şi e-mail: dorina.maier@cjcluj.ro.

Județul Cluj invită persoane juridice fără scop patrimonial (asociații și fundații) înființate în condițiile O.G. nr. 26/2000, care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale, fundația județeană pentru tineret și unități de învățământ să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțări nerambursabile pentru domeniul tineret și al acțiunilor socio-educaționale.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în domeniul tineret și socio-educaționale pentru anul 2024 este cea reglementată de:

 • Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind  aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 219/20.12.2023  privind aprobarea regulamentelor de finanțare nerambursabilă, de la bugetul județului Cluj, în domeniul acțiunilor culturale, tineret și socio-educaționale, sportiv și cel al cultelor religioase.

2. Solicitanții pot fi:  persoane juridice fără scop patrimonial (asociații și fundații) înființate în condițiile O.G. nr. 26/2000, care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale, fundația județeană pentru tineret și unități de învățământ care depun  cerere de finanțare nerambursabilă și care au sediul sau filiala în raza administrativ teritorială a județului Cluj;

3. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: 900.000 lei din bugetul propriu al Județului Cluj

4. Durata programului: 01.05.2024 – 20.12.2024.

5. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 15.03.2024, ora 12.

Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

6. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte: propunerea de proiect va fi încărcată pe platforma online: https://public.cluj.archi sau se va depune fizic pe suport de hârtie la registratura Județului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 106, Municipiul Cluj-Napoca.

7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 18.03.2024 – 05.04.2024.

8. Informații și clarificări cu privire la documentația de finanțare se regăsesc pe site-ul Consiliului Județean Cluj: www.cjcluj.ro. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2024. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile contă în: formularul de solicitare a finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a, 1b, 1c; anexa nr. 2 – declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului; anexa nr. 3 - declarație privind contribuția proprie; anexa nr. 4 – declarația de imparțialitate; raportul de activitate al solicitantului pe ultimul an; copia certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale personalității juridice;  copia certificatului de înregistrare fiscală; CV-ul coordonatorului de proiect. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații etc. Nu se acceptă înlocuirea proiectelor depuse cu alte proiecte. Se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfășurare a proiectelor și/sau a locațiilor, printr-o notificare transmisă Comisiei de selecție urmând a se încheia un act adițional la contractul de finanțare. Solicitarea pentru modificarea perioadei de desfășurare a proiectului se va transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ajungerii la termen a perioadei inițiale a proiectului menționată în cererea de finanțare.

PREŞEDINTE,

Alin Tișe

Category
Tags

victoria

1